Home

Jsme inte­ri­é­rové stu­dio s mno­ha­le­tou zku­še­ností a vlast­ním kva­lit­ním výrob­ním záze­mím.
Máme kre­a­tivní tým, kaž­do­ročně navště­vu­jeme přední svě­tové designové výstavy v Miláně, Paříži a ve Veroně. Výsledkem je velké množ­ství spo­ko­je­ných kli­entů.

Nabízíme celou šíři vyba­vení inte­ri­érů, hlavní domé­nou jsou kuchyně, šatny, vestavné skříně, stoly, obý­váky, lož­nice, dět­ské pokoje, inte­ri­é­rové dveře. Součástí rea­li­zace je doprava na místo, odborná mon­táž. Tyto služby posky­tu­jeme po celé ČR. Samozřejmostí je i kva­litní záruční a pozá­ruční ser­vis všech námi doda­ných pro­duktů. V pří­padě vašeho zájmu zpra­cu­jeme kom­pletní návrh řešení inte­rieru včetně návrhu osvět­lení.

Dále nabí­zíme kom­pletní barevné řešení inte­rierů – návrh maleb, tapet, osvět­lení, bytové doplňky, koberce, obrazy, sklo, por­ce­lán. Textilní deko­race – pol­štáře, různé sys­témy deko­ro­vání nebo zastí­nění oken – záclony, závěsy, rolety. Do našeho sor­ti­mentu patří také vyba­vení a design obchodů, hotelů, restau­rací, kavá­ren, léká­ren.

Kromě naší výroby nabí­zíme náby­tek a tex­ti­lie od kva­lit­ních vyzkou­še­ných zahra­nič­ních firem, kte­rými jsou:
BONALDO, TONELLI, TONON, CALIA ITALIA, DITRE ITALIA, MAX DIVANI, CALLIGARIS, SMANIA, SELVA

Textilní a tape­tové značky:
CASTELLO DEL BARRO, SAHCO, CASAMANCE, DESIGNERS QUILD, JOOP, DECOR WALTHER

"Dokonalost v detailu..."

© 2016 | Pelzer inte­ri­éry | web­de­sign by NUEVO design | made by Inspiration.

Partneři: